CHALLENGE 0

50 Points

Challenge 0A - Shifting About

DOLYLMVYL YLQVPJL? DOHA JVUXBLZA IYPUNZ OL OVTL? DOHA AYPIBAHYPLZ MVSSVD OPT AV YVTL, AV NYHJL PU JHWAPCL IVUKZ OPZ JOHYPVA-DOLLSZ? FVB ISVJRZ, FVB ZAVULZ, FVB DVYZL AOHU ZLUZLSLZZ AOPUNZ! V FVB OHYK OLHYAZ, FVB JYBLS TLU VM YVTL, RULD FVB UVA WVTWLF? THUF H APTL HUK VMA OHCL FVB JSPTIK BW AV DHSSZ HUK IHAASLTLUAZ, AV AVDLYZ HUK DPUKVDZ, FLH, AV JOPTULF-AVWZ, FVBY PUMHUAZ PU FVBY HYTZ, HUK AOLYL OHCL ZHA AOL SPCLSVUN KHF, DPAO WHAPLUA LEWLJAHAPVU, AV ZLL NYLHA WVTWLF WHZZ AOL ZAYLLAZ VM YVTL: HUK DOLU FVB ZHD OPZ JOHYPVA IBA HWWLHY, OHCL FVB UVA THKL HU BUPCLYZHS ZOVBA, AOHA APILY AYLTISLK BUKLYULHAO OLY IHURZ, AV OLHY AOL YLWSPJHAPVU VM FVBY ZVBUKZ THKL PU OLY JVUJHCL ZOVYLZ? HUK KV FVB UVD WBA VU FVBY ILZA HAAPYL? HUK KV FVB UVD JBSS VBA H OVSPKHF? HUK KV FVB UVD ZAYLD MSVDLYZ PU OPZ DHF AOHA JVTLZ PU AYPBTWO VCLY WVTWLFZ ISVVK? IL NVUL! YBU AV FVBY OVBZLZ, MHSS BWVU FVBY RULLZ, WYHF AV AOL NVKZ AV PUALYTPA AOL WSHNBL AOHA ULLKZ TBZA SPNOA VU AOPZ PUNYHAPABKL.

© 2020 by The Gunn Cryptology Club

Website created and managed by Arush Chhatrapati and Aaryan Agrawal