100 Points

CHALLENGE 1

Challenge 1A - Aleph–Tav–Bet–Shin

.hvhiflxhrw hrs ul hgxvqyfh vsg vy ivguzvivs gstrn sxrsd hvrgrx wmz hvrigmflx vsg hvbv mdl hrs sgrd vvh woflsh vs gzsg tmrggru hzd gr ,tmflb gvb hzd vs vorsD“ ,gzsg ,tmrtif ,wmvkrgh ivsgifu z sgrd nrs shrmifu lg gfy ,hvhmvkcv hrs bzk lg boml glm wvhrnlik vS .hovezig hrs ml nrs bmzknlxxz wmz ,ollsxh hrs vhlox lg hvmvtrhvovN wvwzfhivk ,hvnrg vhlsg mr wmflu bovizi vxmvtroovgmr wmz vtwvodlmp z wvxmrev lsd ,zifzN zgmzH mivwln vsg ,zrwzxfvO nliu ,hvgmvN vml ,hilgrhre vhvsg tmlnZ .bgrx gzsg lg wvgxziggz ,milx ul mlrgzgilkcv vsg mr boozrxvkhv ,vivsg ml wvriizx vwzig vsg nlsd hivtmzigh vsg ul lhoz gfy ,zmibnH ul hgmzgryzsmr vsg ul boml glm mlrgzirnwz vsg tmrgrxcv ,hhvxxfh gzvit sgrd ollsxh h’ivsgzu wvgklwz hrs ml wvriizx hvmvtrhvovN .wvdloolu mllh ivsgln hrs wmz ,bgivklik hrs lg irvs volh nrs tmrezvo ,wvrw hfrnvsK .nlwhrd mr ilgkvxvik hrs wvoozeri ,ivwol mvsd ,wmz ,gmvnmrzggz bivev mr hdloovuollsxh hrs wvhhzkifh mllh hvmvtrhvovN wmz ,wvdlghvy wzs vifgzm sxrsd hgmvozg vsg wvmvkri mlrgzergofx ofuvizx ;wvriizn vivd bvsG

© 2020 by The Gunn Cryptology Club

Website created and managed by Arush Chhatrapati and Aaryan Agrawal