CHALLENGE 4

100 Points

Challenge 4A - The Power of Imagination

UVY JVBSK P WHZZ BUUVAPJLK AOL ZBNNLZAPVU VM AOL ISLHR ZOVYLZ VM SHWSHUK, ZPILYPH, ZWPAGILYNLU, UVCH GLTISH, PJLSHUK, NYLLUSHUK, DPAO “AOL CHZA ZDLLW VM AOL HYJAPJ GVUL, HUK AOVZL MVYSVYU YLNPVUZ VM KYLHYF ZWHJL,—AOHA YLZLYCVPY VM MYVZA HUK ZUVD, DOLYL MPYT MPLSKZ VM PJL, AOL HJJBTBSHAPVU VM JLUABYPLZ VM DPUALYZ, NSHGLK PU HSWPUL OLPNOAZ HIVCL OLPNOAZ, ZBYYVBUK AOL WVSL, HUK JVUJLUAYL AOL TBSAPWSPLK YPNVBYZ VM LEAYLTL JVSK.” VM AOLZL KLHAO-DOPAL YLHSTZ P MVYTLK HU PKLH VM TF VDU: ZOHKVDF, SPRL HSS AOL OHSM-JVTWYLOLUKLK UVAPVUZ AOHA MSVHA KPT AOYVBNO JOPSKYLU’Z IYHPUZ, IBA ZAYHUNLSF PTWYLZZPCL. AOL DVYKZ PU AOLZL PUAYVKBJAVYF WHNLZ JVUULJALK AOLTZLSCLZ DPAO AOL ZBJJLLKPUN CPNULAALZ, HUK NHCL ZPNUPMPJHUJL AV AOL YVJR ZAHUKPUN BW HSVUL PU H ZLH VM IPSSVD HUK ZWYHF; AV AOL IYVRLU IVHA ZAYHUKLK VU H KLZVSHAL JVHZA; AV AOL JVSK HUK NOHZASF TVVU NSHUJPUN AOYVBNO IHYZ VM JSVBK HA H DYLJR QBZA ZPURPUN.

© 2020 by The Gunn Cryptology Club

Website created and managed by Arush Chhatrapati and Aaryan Agrawal