CHALLENGE 9

1000 Points

3000 Points

750 Points

Challenge 9A - Teen-Adult Interactions

Challenge 9B - Double the Trouble

Challenge 9C - Reverse, Replace,  Repeat

You must be logged in to submit a solution



UYRERGRANNRBNRAARYNGEGAJRAAENZUBFRHGNGJOEFQFJAFORFUETBAPCNBRIIATRRYUHGYVRUGRONRNVGYAGLRQRALEVRVUAFRTQNRTVJAUSRSYPICFBVBGQVRRZRBRQFRVVBAUFNBNQROUQVZPSQHNUUGPSJUQFRZRRRRRVQXNHFBBYVNRVURUTVUFRSBAYFSVTHXVREMCBUFQBVRNQNFFPRXRYCROPNGBYUFUZGRARYTQRUGYSUINEFEHYVTBWUBJYREFRNNAFBCNRQTTRQNABQGETUOXRNNGNSGUFAEFZUURNQUGETGTSQKEUEGOUHNHBEQRGURSNRRNRBUYPFUAALQYNSOBUUOQGQGETOUUCZVVGYAIOZJQFBUELNAVTLGNEURBEFJRRAQXANUBUHGBVFRQQGYTJCLGVRCJEVBYSVABPHAYERUIAPFRHRAEBNEYUZFETGNQVLPRVJLCYRVGGQUBVENJOGFOEBVSBNBQRNRAGBYGBRFFEERFFYTJGGYVVGTNYYYZYNSPNQRNUTRTVPNHUGIVBNBTHANVENQQVVPGBESRBUAOGGAGNRZNPRJGACPSNGYAUHBFBFGSNLVVCLBSAZXAYZJHFNRQUVPFGRJAWNRVYGONNLRFABYAGRRBEFEYNRPZRGEBVYRNYIBHJFBNUABRENASGNFRNQRRVEFULSBQZBLVRTAVQJRQBURBARHYVQARGRSHBZAYNTUORBBQXRFHVRFJGQQUVBFAEHTXUONQVXBVALBRBQJKJUSYYGNRLBVGVVVBNUBFIQJGYAYFYBGRAGFNUFMQVTFVNFGNGUISUNLAUQNGURQJBFIPVTESRBGGGCECSVJGPBNOTUNNRGRORIRVSNAUERDVUGFBRQYVAYRUGEEBELQEVVYTNAYQTOVNVHNUJBNRUARSHUFRYVRGRRRYRLQBFPLUXBLBRBBRUUTRXCUZAXBQRLRRVRLOUVCVRAUGUGRRVNSULBRABJUHRNREQRUNEQUORRHVGEQFJBEOTGVVNFAZFAENLTJYQAEEPRFAOZINEFRTXAQ

==QVWB3RZ5GcXJ2RKJHZHFzVWFjSYpVV5MlYGZUVXtmWOlVVallVuB3MNxmUU10VxQlYwoFSVtGZrJmRaVjWyUzVZdlUzVlbKtUTWpFSidEeWNWMKRnVGR2QWVUNJdVb4lWV6tWeWtGahFWMaF3VrZFaXRkRWRFWk9kYspFMVtGaOZVMwNnVWx2aNdlRYpFRGdlUWBnRVJjRhZlVZBzVth3VTBTNxZFMo9WTxoVclZEZU5EbaNHVY50RiZlVYFVb180VrpUcWFDaLZ1axITYHVzVkhVQ3ZFbkFWYx4UYNZlVXFmMnlnVVZVYhFjSh10VxMVTwUzcV5GZzZlVaBjVuB3VhhkQ0Z1asNnUspFRadEeXN2aaVUWXZ0aSdlVoNlaG5UUtJVWW5WTxIVVxA3VrpVYVVVNXllaSRjYWpVNaJTMqZleWRnVE1EeNZkWU9EVCdFZGlkeWZFZhZlVNFjVthXaiFDczZlbOFWTVFDcjdUNTN2V4NnVuR2aiZkWGdVb0hlVzIFWUZFbhJVbKR1Vth3VkdEaIplRkRjUxAXSTpmRTRVMwFnVuZUYSdlRPp1R0ZVTXJ1VW1mRrZlVsBzVspFWhJjUWRlVotmYGp0MaZkVYRmRvdXWW5UYiZEZa50V0dlVzI0VXZFZDJWbOhlVrZVYVV0b5V1ak9mVWxWSS5GcXFGMaFXVrp1diZkW2JVbxY1Y6tWeaZkUTJmROllVthHbjFjS1ZlbkJlVxw2TX1GeWZVVwdVWuR2UNZlVI9UVkx2Vsp1VUNjSrJmRKRVYEJkWS5mQzZlRkdnYWpkWV1GeXRFMaRnVu50dSZlUY1UVkx2VFVzRWFjSzJGbkhkTWZlWhZFcyZFVGZVTXZEaidUMXVWRFpXWxMWMiZlVyMVb45UVyg2VWZkWT1UbGRlVqJUaOZUW4lFVCtmVWxmeXtmWsdFSSRnVtlTYWxWS4dFWwd1YUZlVXZVT4JmVNJTVspVaOhkQzZlboZnUWRGWRxmUPdVRwdUWuR2aTZkW4d1aWh2Vsp1VUtGchJVbKhGVshWYjFDcWZFboBjYWpFeNZlVXZVb4lkVsx2UN1mTwdVb4h1UVRTeVpmU3JmVaRTUU50UX5mUIlVV4FmVrFDTUxmUYRmMjlnVtR3VhFTT4d1aalGVxoUcXZ1YxEWMOlVTVRGbWVUNHRVV0dkYspVMhdUMURFbadFVWx2aNdlRoJVbxclUzE0dVxmVrJmRKZzUtFzUZd1Z4dVVWFWYxYlVkdUMUZFbKNnVrR2aWZlU6JGRCtmVEZESaZFZh10VGt0YHVzVjBTNYRlVOdkUH5UYUxmWpVWRwg3VYhmQXZkWYV2RxcVTwoFWUZVT1YVMaBTVq5kVWdEazVFWwdVTXZUcWxmUaV2R5cEVXB3aSdlU6d1aaRlYygmVWFDZT1EbWB3VthHVUVVW5VlaS9mYGVlMWpmRrZ1MoRnVIRmSStWMzIWMod1YW92dWtWOrZlVVBzVrpFWiFDcZZVRkdnUsR2bW1GdYFmRahlVuR2TXZkWwYFbW9UYWB3RXtGaPJVMKhUYHFzVWNjQzVFbwdkUHZUWTxmWpNFMKNnVwg2bNFjWYJlbwlmTGlEeW5GZPFWMWhUUrhmVhZFcyZVMoNlVwEDaX1GeXV2R4gXVVVzRhxmVW1EVCdVZGZ0VX5mSHJ1RSdVTWRGUNBDcHllbkFmVGp1VVpmSoZlModUWUJUYNZlS2R2R0plVzIkRVJDcTFWMKdlWHh3UT5mQ1ZFboNUTxI1bldUMT10VONXWVR2biZFbzYFWwp2VGB3RXtGeLJVbKh2Uq50VjxGcXdlVWdUYsN2dXxmWpJFM0gnVrR2dW1mVXN2RxQlVxA3VUhFZPJGbaNjW6p0VWBjWxV1MsdkYWpkcjdEeWRWVwJnVspFNSJjTRNlaGNlU6V0dWhlRhJ1VGNXYFZVYSJTU4l1V0dkYWZleV1WMqV1MSRnVYJ0ViZlWoRVb1c1YwkkeZ1Gb0ImVkZzVUZ0VkFjSXdFWOdnYH5EWStmUodlRvhXWYhmShxGZG5EVCdlV6ZESZVFbTZVbKpnUtFjWSNjQWZlMGNVYxokdX1GeO5kRKVnVrtGeWVVNUNVbwd1VUZkVW1GdwYVMad0YFpFWWdFazZFSJhXYxoEahRkTXNWVwJnVsR2RSdkT2YlaG5EZyI1VWZEZ3J2RSh2VtR3VWtWN0RFVStmUWpVWRpmTWFWRaFXVsB3dNZVSwQlaGZVZHlzVWFDZPFGbSJTTVZVaZVVS6ZlbSN1UGp1TkVEZpN1R4dVWrRGMiZlV6N2R4xWYsBncWxGahZ1axg2VsZFWXVVS6VlMsFWYx4kTWxmWp50RSd0Vrh2bWJjUYV2RxUVTwAHSZ1mRvJmRal3YGpFahVkSVRlbwFWTXZkcVxmUVN2MCdVWyY0VhFjW6dVb4NFZyIlVW5GbyVWbKh1VrpVYOVFcIV1Mk9kUspVMhVEZrZlbCVnVxIUYW1mSLFGROd1VHdmeW1GeXFWMJhnYHhnTSBjW0dVVkFWTXpUVNZFZOZVR1cVWqJ1VixmWYVlaKtGVsB3cWNjWT10VGRVYEp0VXV0b4VFbk9UYsJVTXtmWpVVMKFnVFZ1ShFjWYF2R0ZVTGB3RWBzY1EWMapnYFpFbXtmWxZVMsNlUxoFWXpmRXZFbaV1VXxWYhFDZh5UVWdVUyI1VWVkWD1kMOhFZFRGaURUR3Z1a58mYGJ1VVxGZaZlVwZUWwg2cW1mSI9kVWp1YzI0RUdFarZVV1o1VqZkTVJDaXZlaadXTWpFcWxmVO10awdVWuhmdiZkV2MFVCdlVzgGdWRkTLJmVaBlYGp1VkVkWxZ1RsNkUH1EeX1GepZ1MSZlVGRWYS1mTZR2RxgVYFBHSUdlRrZFbkFTVqpUVWNDa0ZlVoFmYHp0MadEeXV2asdUVxgGNiZlVRNVbxM1UygGdXVFZ31kVaFXYHhnUWJzd4ZVb5ckYWxGSVxGZPZ1MSRnVzIUYidkV6NVb1cFZUV1daZkTwYFM1I1YHh3UWpXV3ZFbkdnUXJlVV1GeXNlMSNXVtZ0biZEZIVVbxUVYGB3RZNDcXJ1axonUtFjVkhkQGl1VsdlUWB3bWxGZXNGM1UnVu50UN1mSUVWRkp2VVB3RZ1GdzJmVaNjVYBnaWpnV0VleOFmVtpESaZkWWN2awNXWWJVYWZVTwclaGhWYspVVXhFazIVMOdFZFRWYVVUW5RVVOd1VGp1MhNDcXZ1MShFVXlzTS1mS2pVRaFGZz4ESaZlWDZVR1k1VqZEakBDbxZFMadnVtZEWS5Gcp5kRvhXWXR3aixmVYVlaKdlYHJlVUZlVTJFMxoXVtVzVjFjSIR1a1EWYxkVMWxmWpVmRWd1VYRmdW1mTXR1aSlWYFBHdV1mRvJVMwlUVtVzVhJDayVVVkFmYGpVchdUNWVWVsdlVxcGeSJjVVJGRGdVVwUTdW5WV4ZVVx80VtR3VXdlUXllaS9WTWpleiZkWsZlaWhUWW1EehFjWoFGRCplUWBncZZ1YxImVVd3Vth3VVBjWYZlRoFmUVVjcTtmUrZVbSNXVrR3chFjW1kFMoxWVwoVRZJjRrJVbKhmYHFjWlV1a4lVModVTWxGNSZFZONVMad1Vrp1UWFDbZd1aWpWZuJ0RWBTOPJmRsp3YGpFbhxGcyZlMGNlUtp0MU1WNXZ1Moh1VVVzaiZkS2NlaGhWYwoFdW5mUv1UMah2VspFWOZEcHRFVWplVGJVWVpmTWZFM1EXVUZUYiZkS2RFbaVVZWt2dWxWT4JlMOpFVqZ0UOVUN1ZVMaN1VGx2bS1GcY50a1gVVtZUYWxGb6N2R0pmVrBXcVxmUhJ1axQjY650VjZ1b3ZFbk9kVGVEMXxmWpNGMah1VYhmWSxmTWR2Rxg1YHh3VWpmRqFWMaFTYHFjUXZEcyZlRvFjVWplchRkSWRGMFpnVsBHNiZlURd1aalmVycneWhlT3JmRkBXYFZFaNZkWzlVVO9kVsJFWiZkWOF2awVkWGhWYWtWMzo1R4hlVw8GeadEbhJmROd1VspVaOVUNXZVMaN0VHJFWOZFZTVGRBdXVs50QixmW6dVb4VlYGB3cWNDczZFbaBFZHFjWSNjQzRVbGNkUGBXeXtmWpRGM1UnVsZ1ShFjTwdVb4hFVWlEeZZlTrJFbwlkWHFDbWpnRIpFROtkUyoEajdEeYJlbCdkVyg2Ql1WS6dlaGhWYyIVdWZFZ31kVW9kVrpVYjZFcHllbktmYGpVMVpmSoFWRaFnV6VVMSZlWEZFbaplVwoUdZFDZwIlMGF1VsplTTJDaYZlbOdXTWplcR1GcTdVb4dFVXZ0aixGbY5kVWhlVIJEdVFjUPJ1awg3VXB3VXRlVWd1VsFWYxQWNaRkRoZ1MCRnVYBnSNZkWXN2Rxc1YVBHdVxGZz1kVsd0VqZkVWJDaGlFVCFmVrFjdadEeWN2aaV1VXx2UhFjUZpVRahlYxoUdWxmWXVGbK9WZHFDWldlTHlVbGNnYWJVSTpmRTZleWh0VqlEehFjWMdVb4d1YzI0RWVVNDJ1RNdnVthXaUpHbWdlbOFmYGpVWNVFZrZVMwdFVXZ0TixmW2oleKdVVzIFWUhFbLZVbKRTW6ZkWlt2a3VFbadUYsV1dTdVMXl1VodkVu50UWJjRwN1aSxWZsB3cZxmTTZlRSp3VrZFWWNDa0Z1a5skYGp1MaZkVYRmRvdXWxQ2RhxmVLNWRaN1UzIFdW5Gbu1EbKllTUpUaNpXR3V1akNVYspFWjZkWXZ1MoRXVxw2ciZkWQp1R4d1YspVVVFjWwImVkpVVqZkTVFDczZ1aaNlVxwGVlVEZhdlaGZlVtRHMiZlW0EGMax2Vsp1RaZEaLJVbKhGVtBXVSVFcGZFbkNUYs50VVtmWXlVV1clVI50cNdkUZ1UVkxmVwUDdW5GZPJGbap3YFp1TVBjW2klaa9kVtpENZJDeWV2R4cXWxMWMiZVS610V0NlV6xGdWhlTLJFbaBVZFRmalxGcXllaCtWYxoFNkBDZPZlRaNnVxQWYidkVIF2R0hlUxo1RaZFZhJmRkp1YEZ0UOdUU4dFWONXYyYFaWxmVP1URsNHVVR3biZlWwEWRohmVFpURZNDcrZFbaZHZGZVVWNjQGllVnhnUyIVVNVlVORWMKllVuJVYNZkRPdVb4dlTtJ1RZ1mR3JmRalUYEp0UXxmSzVFWwtkVtpETR1GeYN1RoVnVx40Sl1WUwMGRGNFZzIFdWZFahJFbWBlWFp1aXZEcHRFVGZlYsplelRkSqZVMadFVYp1SW1mSzcVb4dVZEhGSaZFcrJmRKZzUtFzVWJDaydVVadnUtpUWldUMYdlRJhHVXZ0ahFjWzI1VwpWYWBncWFDaTJmVKhmUshGWWFTS5Z1VodUYsRGTTtGZTJlMoh1VYxmSiZkWYd1aWh2VF9GeWxGZD1UMslkVtBnVWBDcxZFWwFWTXV0dPZFZaV2R5MnWVlzUiZkRUdFba5UWWB3RWpmW31kROhVTXFDVNdEdzRFVSFmVsBXeldUMqZ1Moh0Vth2SW1mSINlbwZ1YspEWZZlVHFGbOZzVrplTZdlUZZlRoFmUWpVVNVFZqZVMahUWup1bXZEZZVlaOVFVsBncWtGbPJVMKhkWGplWkVEczVVbGFmYGRWVXxmWpNVMvpnVuZ0SNZkWx5kVkJlTGlFeZRlQuJGbaRTYyQHbh1mUGplVSFWTVFDRaRkQXRmVKRnVxMGeiZlUZRVb4lGZwoFdWVkWD1kMOZ1VrpVYSRkRyZlbO9WTGxmRX1GdXFGSSRXVwo1cWtWM2JVbxolUzI0cZJjRrZVV1k1VqZkTRFDcyZlbSN1VGxGVXtmWqdFbZhXWXNXMNZEb1MFVGpmV6ZFdVFjQrZFbKRjWygnVjtGcXl1V4BjUyokSV1GeXFGMahlVGR2dW1mVTVWRkhmVHh3cW5GZLJGbadVYGRmWWNjUYR1V5cUTspENipnRWJlM4JnWWRGNiZlUyMVbxMlUxAnNW5mUv1UMaBXTVRGaNZFcHZlM5sUTGZFSjdEdXRFbad0Vu50aNZlSTFmRoh1VWlUeW1GaHFGbjJjUrR2UTJDeYZlbkZnVt50VS1GcXNGbwdVWrB3aNFjVwEGROdlVwUTcVVFZ31kVKhkUtFjWSBjWzplVRhnVwETVStGZO1kVWNnVu50UNxmVYJVbwhVYIFEeVpmUh1kVWlkWFhGbXxmSXVFVGZkVwEDWV1GcVNlRJpXWWR2UhFjSaV1aalWYyI1cWh1ZwEmMO9mWFZ1aXVEcHRFWa9mYspFMlZEZaFWRaFnVEJkVWxmWoJmRkhlVspURaZFavJFbwhlVsRWaUJzZ4dVVodlUGRmVW1GdYdlVKNnVtNXNNZkWINlaGdlVuhGSX1mRhZFbKNjVtRHWWJDaYdlVjhnVx0keVpmST1ESBh3VYhmdSdlUWV2Rxg1Ys9GeZhFauJGbal3YHhXVhBjSxZleGFmUtpEaUxmWVV2R5YUWxQGNiZFZQZVbxcVWXJ1VWNjVTZVMsB3VtRHWkBjV0VVb0NlYGp1MRZFaTl1VSdUWVh3SiZlWMJlaKp1UGpVcW1GdrJ1VFh3Vsp1UNRFa0dVVktkUs5UWkdUMYN2R4dlVtZ0bNZlWaF2RxsmVxA3RX5mWhZVbJdXYGplWSNjQHplRkBjUyIVeT1WMTlVVKFnVu5UYiZkUvZVb0hVZGB3RZ5mTwImVWBzYFZFWWhFa0ZlMGtUTVFzQhdUNXNWMvhXVW50ahFjTXR1aalWYyI1VXtmWwI2VWh1VrZVYWVEc0ZVbG9UTxoFMhRkTWRFbwdUWzA3VNdlRz80Vxo1Yx8GeUZlSrJVbOp3VrpFWRFjSZZlbO9WTsJFcWxmWO1EWBhXVqZkaNZlWYJmRWxmVXJ1RZ1GaLJmVKh1VthHWSNjQXlVV5EWYx4UWXtmWUVFM1k1Vu50dhFjWvZVb0hVYFVzRVtGZhZlVkpXVqpkVVFDcGlleGpkVspFVhRkRXN2MBhXWxo1QhxGZ2c1aalWWXh2RW5mUvJGbaFHVtBnUl5mQzVFbOtmYsxGWjVkVoZFWCRXVsJ1SiVVM2dVb4dFZXhGdVFjTwYFMxY1UqZEaVNjQ0ZlboJUTy4UYWtmWhN2awRXVs50aiZkVxElaOd1VHJlRZVFar10VGJnWHhnVldVOGVVMjhnUyYVWU1WMpFlMSdlVxQ2QXZEbYVGRKpFZy40VZpmUzJmVrJzVth3VWFjWGdVboFmVtpEWU1WNYJVMwNnVHBHNSJjT2ImRalmTVBDeWtGZ3ZVbWFXVtR3UWZ1b4R1V5MlYspFNXRlQoF2VSJXVrZ1dNZVSwolRaFmUsBnVaZEcHVWbJBzUthnTTJzd4ZlbGFmUXZ0caVkVQ5EbwNXVtlzTWxmU0cVVadVVqZESZFDbrJmRaNjWGZFWkdEe2k1VodUYsplSUtmWpl1Vod1VYxmSiZkWWdVb4hVVF9GeZhFZudlRahVYEp0Vh5mUYRFbwNlUtpkcaZkVaN2MCd1VVlTYiZkWZdVb45UVyEFeWxmW31kVahlWHRXVXVUW5VlaStWTWZlRWpmQrZ1MSh0VsJ1RSJjS5NlbwZFZGlkeWxGZDZVR0kXWygHaWBjWYZlRkdnYHJFaX1GdYllVahUVsp0aixmWZdlaCdVYFpVRX1mRXJ2RGhkTWZlVkVEcXplRkRjUykkeNdFdTRlesJnVwg2bXZkWYNVbwZ1VHh3cZZlTPJmRsh0VqZ0VV5mUIllVWFWTWpldaRkQXNGMvdXVywWYiZkTaVlaGhWVwoFSX5GaaJlVkhVZHFDWkBDb0Z1a5smVsplejRkRXZ1awFnVYBXYidkSURVb1Y1VGB3VWxWW4JlMWR1VrplTNZlRZZ1MSdVZt5UVX1GdYdVV0gXWXVUNWZFbYFlaOpmVyg2RZxGZLZVbKxUYHFDWSZFcyZlM4BjUyoEWjdEeTFWMKFnVYxmdWZlUVN2RxM1VGp0VUVFdrJmRap1UqZkUXZEcyZ1MoFmVtlEMhRkRWZFMJpXWxY1UiZkR5N1aklWWXh2VXtmV31kRW92VtRHWSJjUHlFbOtmYGxWSjVkVXFmRaJnVxgWYS1mSLN2R1clVxkUeVZFZXZVVxwUVspVaOdEaIZlboJUTy4EWOdVMTFWRahFVVRXYWxGcJJFbSd1VGplRZpnQX10VFdHVspVVSFDcHplVoBjYWpldSpmSollVaZlVzAnQXZEbUVWRkFmTrVzVZpmUhJFbwRzVXh3TWNDa0V1MkpkYWpFWPZFZXNmbCdVWWB3VWtWNhdFba5UYrpVVWVEZLJFbalFZHFzVjRlRyZFba9mYspVMhdUMUFmVwJnVyY0RWFjSyVlaGd1YrpUWWxWWxIlMGh0VrplTlhEZWd1akFmYGplcX1GdYVmRwdUWrVzbixmV1YFVCt2VIJEdVxGaP10axQVVtVzVXV1b4VVMkRjYWZlVWpmSTV2RjhnVrp1QNFjSWFWRaFWYFBHdV1mR3ZFbwlkUuBnVhdEaGlVVstmVtlUMZJDdXRGSBdHVWVFeSJjVYN1aalWWWBXVWNDa2J1axgVUsJFUU1WU4l1VGNnVxQmWTpmQXZleWRnVGFFeSdlSo9kVkp1UGpUdWxmUrJVbWZjYEZEalxmWVdFWoZnYHZVcW1GdYZlVwdUVykzUixmW1cFVCVVVwAXcVNDc2JmRKhmWGpVYTdEaFplVktmUtp0bSxGZONleWZkVup0dW1mRvN2R1clVxA3cZ5WTxImVsllTVZFWhZkWyZlMoNnVsplMhdUNXNmeVdnVtxWYhFDZzIlVkNlYyI1cW5mS3Z1VOhVUrJVaWVEcHlVb0NkUsBXSVpmTXZFM1YzVqZ1UiZkWQR2RxYFZEZlcWx2Z4JlMWBlVsplTkBDc1ZlboZXTWp0cNdVMVZlVahVVtR3RWFDcXZlbwp2Vsp1VUNjSLJVbKNzYGZlWSxWS5llVnFjUyU0dXxmWTVlMSJnVYxmdSdlRvpVRWtmVwUDdZtmTrFWMaVjW6p0aWdkUWVleOtWTXZEahRkRWRWMWZTWxQ2bS1WR510V0NlVyI1VWZkWTJlMKhlUtBHWXdFezllVkdnYWZFWjZkWYZFWohUWWJ0US1mSzMVb1c1YV9GeVtWN0ImVNdnYxolTZdlUHdFbaNUTxoEaXtmVhR2awdUWuR2cWZlUWNlaCdVV6VUeXpmWhJVbKZnWGpVYjNjQHZlM0tmVVFjVaVkWpl1VSZlVzo0cl1mRwd1aWl2UUZlcWxGZTJmRap0UrpFVXhEaIllVotUTspEWhZkWaN1RnpnVtB3TWZURwM2R4NFVwoFdXVFZhJmRaRVZFRWYWZEczRFVSNlYspVMhdUMrVVMwNnVGRWYNdlRoJVbxclUWBncWxmVhJFbvpXTWZlTjJTU3ZlbGFWYxoVWadEdWVmVwNnVtlzTWxmUXJ1aShWVHJ1RaZEaP10axQ0VrZ1Vj1Ge2Y1VodUYspUWUxmWp50R4R3VYJ1bXdkUYF1aSFWTwA3VW5GaC1UMaBTYFh2VWFDcyVFMoNnVtpESU1WNXVWRsNXVx40diZlR5dVb45kYwUTWWpWWx0kRKBnVsplTUZlWHlVbGFmUsB3RjZkVrZ1MoRnVU50aiZkShN2R1c1YzI0VZVVNrFWMWZjWGp1VhFjSVZFSOdnUX5EWNVFZrZFMwhEVXZ0bSZlWXVlaONVYYhGdWpnVXJ2RGBFVrp1VjZFcGplRaRjUyoUWTxmWpNlMod1VVR2dWxGbZVVb4dlUxo1VUZFZHJmVsh0VqZkTWdkUXRlVoFmUrBDeXdFcXdVVvhXWrVzRhxGZXJlaGhWVzIEdW5GaC1UMKFWTVR2aVVkWYRFWOdXTxoVeXpmRXZlaWRnVUJUYNZlW2p1R4plUzIkRWdkRrJ1VWlVVqp0ViFjS1Z1aoRjVxw2bStmUhNlbCNXVtZ0cWFjUINGRCdlV6ZFSZBDdhJmRaBlUtFDWTd0Z6ZVV1MkUH5kWW1GepJWMwllVIhmSSxGZX1kVk50VG9GeUZlTTJGbaZjW6p0VWNjUYR1V5cXTWlEMXtmWhJlVwNXVsRGNiZlUzM1VxcVYwkEeW5mT3JmRSJXTWRmVOxGcHllbONVYsxWWOVlVXZ1MoRnVsJ0VSJjSzolRah1YV9GeWdEbhFWMaplUthHaUJjUzZlbwZkVtZVWhRkRh1EMahFVVR3bWFDbJFmRodlVzgGSZNDczJmRaJnUtFjVXRkVyRFbjhnUyYldTpmROFVMwNnVrR2UN1mUwp1R0VlVEZkcW12c1EWMaNjVVJFWXpmRYRVMStkUyoEaRxmUaJlMoRnVxo1dixmSaZVb4xWWVpFdW5mUzJVVxAlWFp1aZZVW5lFWOt0VGRGNVRlSTVlMSJXVxo1TW1mS0kVMah1VF9GeZFDZhFWMkV1VsplTjBTNzZFWOtkUsRGUXxmVY50R3hnVrR2QWZkU6NWRaR1VEZESaZFbH1EbKR1Vrp1VXV1b3VFbOdkUGBnVWtmWpJmMSd1VrpFMSJjVYd1aWF2UFpFSZ1GcrdlRaZ1VqJ0VhBDcVZFVSFmVsplcadUNXdVRvhnVs5EMiZlV4plRaNFZyIlVWNjVT1EbaNXZFRWaTtWW5VlaGZlVsx2RjZkWqZ1MCVXVth2SS1mSydlaOZ1YygGdWJDdDFGbad0Vth3Vh1Ga1ZFWspkVsp1VlVEZhdFRFdnVrlzaiZkWxclaCNlVxo1VUxGbrZVbJBzVqZkVWNjQHVVMaBjUyI1MXZlWONmMnd3VVZVYhJjRY50VxYVTGB3RVNDZwEWMWBzYHRnaV5mQ0VFbo9kYVFTdidUNXNmMnlXWs50aiZkSoNVbxMVWUZlcW5GbK10VOllVrpVYWVEcXRlVkdlVsBXSStmUYdlRaZFVsh2UNZlWIJFbkVlVzEEeW1GcTFWMKlnUsR2UZZVW3ZlbWdXTWJ1TadEeTZVVwdVWuhmWiZkVxI1aWxmVzgGSXpmQKJmVaN1YHVjVjFjS0ZlRwtmYGZlNXtmWYVFM1YlVIxmWSZFZX1UVktmVFRDeWpmTvdlRkdlYIBXVhZFcyZ1Mk5kVxoEWhZkWaN2MCNXVsB3aS1mRV1EVChWZFxWWXVFZ3JFbkNnWEZkWOZlWzZVb0tmYGp1VidEcTZFSoRnVzEUMNZkSURVb1c1VWpEdWxGZhFWMOFmTWZ1VhBjWYZVMaNUTxoUYlVEZhRmaGJnVu50bWZFbJJVbwdVYFpURZFjWTZ1axYHVth3VjJDeXRlVWFmYGRGaW1WMTNWbolkVsp1clxmWvJVbwhVTrBHdV1mRrZFbkd1YGpFWWpnV0ZVbnhXYxoFThZkWhNVRaVkVxQWYWx2YwI2R4dVYzIFdXVFZ3ZVbWF3VtRHWjdlUzlVVk9mVWRGWhRkSURFbwNnVwsGeWZlWYpFRGplV6tWeaZEZ0ImVaV0Vsp1UNdVT4ZlbKdnUsR2VS1GcUV2RSNnVtVzRhxmWYNGRGpWWWBncWtWOrZFbKNjWHh3VjZFcyl1VsFWYxQGNOVkVXFVMwdkVu50QNJjTYRWRkh2YsB3VZtGcrNlRap3YFpFWWpnV0VlVodlUtpkMhdUNWVmVsZlVxgGMiZFZ3J2R4d1UyI1cWtGZTZVMsB3VtRHWXhlQXVVbGRTTsZFSjRkQqZ1MShkWFJ1RSJjS6FGRGplUV92dWZFZvJ1VFd3VsplTVBTNzZlbSdnUWpFcV1GdTd1RSdkVykzUXZEZ5V1aSxWYWB3cWZEarJ2RGhUYHFzVltGbGZVMkdUYsNmeNdFdXl1VoNnVGp1USJjRXF1aSpWZsp1cZ12c1YlVwp3YHh3VWhEa0ZFboFWTVFjdV1WNXRmMjlXWWNGeiZlTKN2R4NlYxo1cW5mS3ZVbOh2VthnVkBDb0ZVbGNXTWpFMhVEapZFMKVUWxAXYidkSMplRaFGZIJkRW1mRrJ1VWV1Vsp1Vk1GaZZVMo90VFFzTXtmVp1URWRnWV5EMiZlW0ImM4pmVwAXRZVFeLJmVaxUYFZ1Vkd0Z6ZVb0tmUXZ0SXxmWOVlMSJnVVdWMWZlTXN2RxM1VEZkRV5mTh1kVaplTVZ1TWBjSVRFbodlVtlEMVpmRaJFMJpXWxMGeiZlSRp1R4NVWXhXWW5WRx0kRWdFVrJFaTdlUzllbKdkVGxGNiJDeqdFRGhkWWh2TiZlWzQFbohVZFVkeZZVT4JmVJFjWHhHaSJDa0ZlRsNlYX5EWOdVMVZlRwNHVVNWNSFjW5N1aahmVwoVRZNDczJVbKB1TXR3VWBjSJRlVSdnYWpUWTpmSTVVMwdkVsR2TSJjVYdFbaRlTHh3RUZFZrJmRahVUtVjaWJjUHlVbotUTWpFTX5GcWZFbKRnVGR2QWVUNZdVb4lmYxAXWWZ0ZxIlVkJnWGZlTXdlUzVlbktmVWRGMXpmQpRFbwJnV6p1RSFjSMplRapFZwYUWWxmVDJ1RG92UtFzUTBTS4ZlRodUYspFWR1GcUdFbKdUWsp1bixmV1clVahlVIhGdWBTOPZ1axMDVtVzVkhVQ3pVR1EmYGRmVjRkRT1kRaNnVuJ1RS1mVhp1R4NVZsB3VUdlRPFGbrJzVqJkVWFDczZVMoNlYFFjdadEdXRGMWFXWxoFMiZlVv50V0lWUwAXdWtGZT1EbK9WZFRWYThlQHV1ak9mYWpVNTdFeqZlMoNXVwg2VSJjSMRFbaF2UFpVcWxGaXZVV1oUVrpFWhp3a3Z1akNlUwUDVW1GeYNGMaRnVuR2TixmW6dFbapVV6ZEdVJTO31kVJBzVrpVYlZEbzRFbwdkUGBnMTtmWpRGMaVkVuZUYNZkVVF1aSpWTWB3RWFjTPZlVSRjY6ZkaUxGcHdFbG9kYGpETadEeXRmRJpXVtxWYiZEZap1R4hmUyEFeWtmVhJlVOhWYHR3UjpmRyZ1a0FmYsRmRTpmQXFmMnh3VqZVYiZkWyVVbwplVxoEdaVUOXJmRallUthnTVBTN1ZlbWFWTWp0TadEdWd1RSdVWqJ1VNZlWH9UVkxmVzIFSaV0Z4FWMahVYE50VjV1b3ZFbWRjYW5UNX1GeoFFMahlVGp1Rh1mVQplRa5UWVVDSUhFZrFWMapnWFRGbVBDcxZlVotUTXZEaORlQXR2RohlWGNWMiZlVV1kVW5kVycHeW5mUT1UMaBlVthHWXdEezlVVktkYGplelRkSOFWVaFnVxI1aidkSUVVb1c1YtJVSaVVNhFWMkpEVthHaUJjUHd1akdnVXJFWNVFZsR2awNnVup1aNFDbJFGROZlVEZESZRlRhJ2RKJ3VtRnVSBDcHZlM4tmVVFjWUxGZTllVKVnVxQ2UWFDbwdVb0hVWVVzcZVFZzJVMah3VrZ1aWFDcyZleNhXYxo1SRtmUXNmbBhnVtR3SWVUOJZFba5kV6xGdWhlTDdlRWlVTVRGbXVUN0RlVOtmYGpVMXpmQrFWRaFnVuR2dNZVS3dlaGZ1UV92dWxmW3JmVWl3UtFzUWJDe1ZFWKtkUtZ0bS1GcUVmVaNnVtlzRiZFbJd1aaR1VIJFdWxGah1UVxMkWGhGWjpnRGp1VsFmYG5ESX1GeoJlMohlVxg2bTZkTZ5UVkp2U6V0dVtWOvJmRal3VsplWUtmSFl1MwFmVtpESadEeaJ1MCdlWWhGMiZFZ2dlaG5kYyg2VWpmWLZFbsBnWHR3USVEcXllbkdnYGpFNhFjVsZ1VSdUWrh3SNZlSUdlaGdFZHdmeWZlUDZVR0g3VthXahtmSVZVRktkUt5UWNVFZsZVV0gnVs50TXZEZX5kVWpVYWBncWNDcKZFMxgVVth3VjtmSZlVMaRjYWZUTT1WMTNFM1YjVuJ1bixmWxd1aapmUycHeWpmQrFWMWlkTVZFWXhkQ0V1a5skUwADeWdFeXNVVvhXVwUTYiZEZXVlaKNVZGtGeXVFZ31kRadlTXFDWk1mUzVVb0tmVspleV1WMYdlRwZUWzwWYWtWM1JVbwZlVzI0RVxWU4JlMWl1VthXaRJjUXZlbOtmVwEDcX1GeYZVbRhXWXZ0cWFDZaNFbWRlV6ZFdWdEaLJmVKJXVqZkWSFTS5Z1a1ckUH5kNW1GepFGMKF3VWRWYidkVT1kVk9EVxkFeUdVOTJGbaRjW6pkahZFcyZFMxsmVtlEMaVkWhd1RohkWGR2SSdkRJJ1aklWWWBXSW5mRhJ1VGdVUtBHWNZEcXZVbGtmVsBnejdEdXZlaGhkWWh2USFjWINFbodFZG92daVUNhJmRZFjWGpVaOdEa0ZlbW9mUyIFWUtmUqFWRwdUWrlzbhFDZJVVb1clYGBncVpmQzZ1axQVVtBnWWNjQHl1VGtmUXZVViZkWXl1V4NnVuZ1bidlUURmRk50VVB3RZxmTvJmRSp3YEJ0VX5mQ0ZFWKFmUtpEaUxmUaVmVGlUWsR2SSdkRJJWRah1YthWWWVEZ3JFbadVTVRGbXVUN0l1aOtmVsRGWORlQXFmVwZ0VrR3VS1mSop1R4V1VEV1dZFDZ0IVMw1UTXR3VTJDeXd1aodUZspVYaVkWsdlRwNXWtR3aiZkWYVlaKdlVIJEdVxmWTZVbKRFVsh2VjhVQ4ZlRNhnYW5kdadEeoJ1MCNnVI50QNJjTYV2RxgVTFxGdWxGcr1UMWh1YHhXVhpnRIllVwFmYHZFaSxGZVJ1MCdkVWRGNiZFZQZVbxcFZthWSWxGaT1UMS9WZFRWaXdVU4l1VGFmUsplejRkRTdFRWRXVwgXYS1mSMNFbSplUycWeW1GdrJ1VVlnVWplThBjW0dVVkNlUyYEWjdUMUZlRahVVu50aNZlWaVVbxsmVyI1cWZEaHZVbKNzVsp1VSBTS6VFbvhnYWpUTadEeTlFWCl1VVh2RSZEZwd1aWp2VGp1cZZFZHJmVsh0YFplVZZFcyZlMGdlUxoEVX1GdXJFMwdEVtxWYSxGchRVb4hmU6ZlVWh1Z0IlMWhlTXFDVkpmRGlFbkNUTxoFMhVEaXZVMvhXWqJ1cNZlWIFVbwdVZGZEdWFjU3JmVGl1Vth3VZdlUHZlbk5WTsJFcX1GdUJ2MCdUVrR2diZkVxMlaCN1VtJ1RZZFaLZVbKBlWHRHWSZFcGllVW9UYsZFWXtmWUVFMah1VYxmWNdlToZVb0d1Yth3cW1mRTJGbalXVqpkVXZEcyZVMsdlYHZEThZEZXVWVrhXWxQGMWBTO5NlaKNlUygmcWBDavJGbaFnTXFjUWFDcHlVbzVjYWxGSiRkRrZlRKNXVxg2UStGM4lleCd1YuFEeWdFbrJmRKRjWGpVaOdEaXdlbONUTy4UYNVFZrVVRahFVY50dNFjW4dlaCd1VHhmcWRlQhZVbJFTWyQnVldFO3R1VGFWYxolWU1WMsZVbSllVu50USBTNwd1aaFGVwA3RZ1mRzJmVSl0UqZ0VXhEaIdVbotUTWpFVhRkRWN2avhXWW50VhFDZKJWRalWYwUzcWZFZ3ZVbWFnWFZFbWtmWIRVV0dlVWNmMXxmVaZ1MoRXV6p1UW1WSwcFbaF2UHhXcVxGZ0IVMwNzUXFzVhJzZ6ZlbOdXTWp1TaVkVh1kVwNXWrRGMhFjVXJ1aSh1VIJFdWNjRr1kVKRlWGZFWkZ0b3ZFbkRjYWNGMaRkRollVJhnVuZ1bSFjTZV2RxYVYF9GeZhFaSFGbkVTVXVDWVBjWFl1MwFmVtlEMkdUMXZVb4VFVtB3aSdlVZJ1ak5UWWlkeWxmWPZFMxQlVsp1TWtGN5VlboJlYGx2MWVlUrZlVwNXVzkFeWVVMoFmRad1YslUeWdEahJVbOZzVth3UjBjW0ZlbSNXTHJFWjdUMTZVMwdUWrR3VhFDZYV1ak5EVuhGSZpmQKJmRaJnTUJkWkFjVVlVMo9mUtpEVNZlVOZlMSNnVYJ1QTZEZzVmRkhlTGp0VW1GdwImVspXZEp0UVpnRIl1MKFmUspEShdEdYZ1MnlnVWR2QWVEMxIlaKNVTX50RXtGavZVMkllWFpVahVkWYR1VwNXTxY1VV1WMVdFbKdlVq5UYSxGZydFboVlVzI0RWFzZ4JlMWp1Vsp1UkFjS1ZlbKNVTsJVWXtmVpN1RSdUWtZ0dWxmWzIWMWdlVYJFSZZlULJVbKJ3Uq5kVjNjQXd1VwdkUH5kNXxmWOVFMKF3VWR2dS1mVYR2Rxg1YHh3VWpmRyJmRaFjTWZlWUxGcyZFSkFWTXZEWOZlVV5EbwNXWxMGeSJjUvNVbxMVWVplNWhlRLFmMGhFZHFDWlZEczlVV5ATYxwGWjVkWUFmRaZ0Vsh2TNtWMEplRah1VGlkeaZkUrZlVNpnWEZEaZdFazdFWkJUTy4EWhRkRoRGMsNnVtNXNiZlWwU1aohVYVpVcVFDbhZVbKhEZHFjWSNjQXp1Vs9mUX5UeV1GepJmMoZlVzY1Qi1mRYV2Rxg1VUxmcWxGZvJmRaFzUtR3VW5GaIlVMotkYWp0UjRkTWRWRaZjVWB3VWxWTwc1aahlUrpVVWVEZ3JFbkFnWGZ1TXZEczRFVStmUsp1VVpmTSFGSoRnVqJkRWxmW2VVb4d1UVBnRaZkW0IlMG10UrplTlVUMFZlbSdVZsp1cldUMT1kRwNnVtlzRiZlVZNGRC5UYsBncWFjUzJFbkRVYHh3VTVlS1VFM1sWYxIFWjdEeTlVVKd0Vup0dSxGZWp1R4NVZqZkVUdlRDZlRslkVtB3VhZkWyV1ModVTVFjdadEeWN2aaVUWWJ0aS1mUZRlaKhWWWBXRWxGav1kMGRlWHhnVXhlQHV1ak9kYGJFSjRkRXZFM1UUWVNHehFjWo90VxYFZFlkeWxGa0ImVOlkYGpVaNhkUYZlRkRTTrFDcR1GcYdlVwdFVYR2aWZFZWNVb0RVYWB3cWFjRHJmVKJ3YHhnVjBTS6ZFbwtmUtJVWXpmRo1kVsZjVup0dW1mRWV2RxgVZHJ1cW1GdHJmValnVsJ1VZZlWyZ1MO9kVwEDaaZkVYRmVJlXWWRWYSx2by4UVWdVUxo0VW5GcKJFbkZVYFplaSFDcXl1awNUYspFMhdUNXJmRKZUWVx2dNZlWIRmRkpVZHljVVxmTwIVMwdHVthnTi1mU1ZFbsFmVWxGVadEeTZVVZhXWW50dWFjUY9UVkxmVXh2RXxmQHJlMKpXYEZ0VkZUS6ZFbk9UYsV1dXtmWO50RkVnVsR2dSVVNhN1aSx2VFVDSZtGc3JGbaBTZGRmWhVkWxZleJBTYxoEWU1GeXRWMWZTWxMWMiZVT6dlaGdFVyg2cWZEaHJlRkV1VrZlaTdEeXl1akNlVGJFSTpmRXdFSCRXVsh2RWJjSUp1R4dlVW9GeaVUNhJmRNJzYHh3UWNTQ4dFWwpUYxolVX1GeY1URsRnVtR3QSxmWwIVbwVVYVBXRZhFchJVbKJHVspVVjFDcWZVbGtmUXJ1VX1GeTRWbollVxgWYNdkUYJVbwhlVxA3cZVFZwImVaFzUrZ1aWNjQ0VFMoFmUrFDNaJTMYJVMwNnVx40RWZUTxcVb4dVYyIVdXhlT3FWMOhmWFZFbiBDN4RlVO9mYGpFSVpmSrF2VSJnVsh2VWFjSyF2RxcFZxYUVaZFcrJmRKl0UrRWaZVVNXZlRktkVsVVP

You must be logged in to submit a solution

You must be logged in to submit a solution